آيا

آيا چرمي که از بلاد غيراسلامي باشد مي‏توان حکم به پاکيزه‏بودن آن داد؟ و اگر به هنگام دست زدن به آن، رطوبت داشته باشد آيا بايد دست را تطهير ‏کنيم؟

پوستي که از کشورهاي کافر وارد کنيم اگر احتمال معتد‏به در مورد تذکيه آن باشد، حکم آن، حکم مرداراست، پس نجس مي‏باشد و نمازگزاردن در آن صحيح نمي‏باشد، وآنچه که باآن برخورد کند اگر رطوبت مسري داشته باشد متنجس مي‏شود.