حکم کيف و کمربندي که از پوست فيل ساخته شود، چيست؟

حکم کيف و کمربندي که از پوست فيل ساخته شود، چيست؟

فيل از جمله حيوانات پاک است، ولي اگر خود بميرد يا به شکلي شکار شود که شروط شرعي در آن شکار رعايت نشود، حکمش نجاست است. لذا چيزي که از بازار مسلمين گرفته شود حکم آن پاکي است، و نيز اگر مشکوک التذکيه باشد، در غير اين صورت حکم آن نجاست ‏است.