حکم پوستي که از لب کنده شود چيست، آيا نجس است يا پاک ؟

حکم پوستي که از لب کنده شود چيست، آيا نجس است يا پاک ؟

پاک است، و از اجزاي ميته [مردار] شمرده نمي‏شود.