آيا جايز است کفش ساخته شده از پوست حيوان غير مذکّي را بپوشيم؟

آيا جايز است کفش ساخته شده از پوست حيوان غير مذکّي را بپوشيم؟

جايزاست با اينکه مي‏تواند پاک هم نباشد