آيا گوشت غير شرعي [حيوان تذکيه نشده باشد] و نيز گوشت خوک نجس‏اند ودر صورتي که دست با آن برخورد کند نجس مي‏شود؟

آيا گوشت غير شرعي [حيوان تذکيه نشده باشد] و نيز گوشت خوک نجس‏اند ودر صورتي که دست با آن برخورد کند نجس مي‏شود؟

گوشتي که تذکيه نشده‏باشد و نيز گوشت خوک نجس‏است، زيرا مردار و خوک، از نجاسات عيني اند، بله اگر مشکوک التذکيه باشد و احتمال عقلاني باشد، اين گوشت به صورت صحيح تذکيه شده است، بنا را بر طهارت آن مي گذاريم، البته خوردن آن جايز نيست، و اگر دست به آن برخورد کند با وجود رطوبت مسري دست نجس مي‏شود. و اگر بخواهيد کاري را که شرط آن پاکي است انجام دهيد بايد دست را بشوييم.