اگر موش درغذاي خشک يا تر بيفتد در صورتي که زنده باشد چه حکمي دارد؟ ونيز اگر فضله‏هاي آن در غذا بيفتد چه حکمي دارد؟

اگر موش درغذاي خشک يا تر بيفتد در صورتي که زنده باشد چه حکمي دارد؟ ونيز اگر فضله‏هاي آن در غذا بيفتد چه حکمي دارد؟

موش زنده، پاک است و اگر در غذا بيفتد غذا را نجس نمي‏کند، چه تر باشد يا خشک، ولي موش مرده نجس است و اگر در غذا بيفتد غذا را اگر تر باشد نجس مي‏کند. ولي اگر خشک باشد نجس نمي‏کند، فضله‏هاي موش نجس است و غذا را اگر تر باشد، و نه غذاي خشک را، نجس مي‏کند.