حکم سيب زميني که در روغن سرخ شود و قبلا در آن گوشت غير مذکّي سرخ شده باشد، چيست؟

حکم سيب زميني که در روغن سرخ شود و قبلا در آن گوشت غير مذکّي سرخ شده باشد، چيست؟

روغني که از آن براي سرخ کردن گوشت مرده يا گوشتي که حکم آن را دارد، استفاده شده است، جايز نيست که از آن براي سرخ کردن سيب زميني يا چيزي ديگر استفاده گردد.