آيا روغن حيواني که تذکيه نشده باشد نجس است يا خير؟

آيا روغن حيواني که تذکيه نشده باشد نجس است يا خير؟

اگر قطعا تذکيه نشده باشد، اين روغن نجس است و خوردن آن جايز نيست.