حکم روغن حيواني، که در يک کشور غير اسلامي در غذا يا چيز ديگري استفاده مي‏کنند، چيست؟

حکم روغن حيواني، که در يک کشور غير اسلامي در غذا يا چيز ديگري استفاده مي‏کنند، چيست؟

خوردن چيزي که آميخته با چنين روغن حيواني باشد و يا در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته، شرعا جايز نمي‏باشد. بله، در صورتي که در تذکيه حيوان ترديد داشته باشيم، نمي توان بنا را بر نجاست غذايي بگذاريم که آميخته با اين روغن است.