اگر صابون يا خمير دندان از چربي خوک يا حيوان غير مذکّي باشد آيا نجس است يا خير؟

اگر صابون يا خمير دندان از چربي خوک يا حيوان غير مذکّي باشد آيا نجس است يا خير؟

اگر بعد از ساخت، اين چربي استحاله شود [به چيز ديگري مبدل شود] بنا را بر طهارت آن مي گذاريم، اما اگر چنين نباشد نجس است.