: اگر پرنده اي بميرد آيا نجس است يا پاک؟

: اگر پرنده اي بميرد آيا نجس است يا پاک؟

پرندگان از جمله جانوارني هستند که خون آنها جهنده است، لذا اگر بميرند نجس‏اند، و هرآنچه که با آن تماس يابد، اگر رطوبت مسري داشته باشد، نجس‏است.