: در صورتي که مارمولک را با دمپايي ب

: در صورتي که مارمولک را با دمپايي بکشيم و خون از آن خارج شود با وجود روايات متعددي که مارمولک را نجس مي‏داند، آيا دمپايي نجس است. و اگر شخصي چنين کاري کند آيا بايد غسل بجا ‏آورد؟

مارمولک که نام آن در زبان عربي «وزغ» است، نوعي از انواع حشرات است که خون جهنده ندارد، لذا اگر با چيزي برخورد‏ کند آن چيز نجس نمي‏شود، چه آن چيز زنده يا مرده باشد. و چه از آن خون خارج شود يا خير. آنچه که در روايات در باب غسل کردن پس از کشتن آن نقل کرده اند، ثابت شده ‏نيست.