: از جنابعالي درخواست مي‏کنم در مورد علت واجب بودن تطهير پس از مسَ ميّت، توضيح دهيد؟

: از جنابعالي درخواست مي‏کنم در مورد علت واجب بودن تطهير پس از مسَ ميّت، توضيح دهيد؟

اين مسأله از جمله امور تعبدي شرعي است، چون شارع وجوب غسل کردن از مسَ ميّت پس از سرد شدن بدن و قبل از انجام غسل ميّت را واجب کرده است. و نيز اگر دست انسان تر باشد در صورتي که با بدن ميّت برخورد کند نجس مي‏شود، زيرا مرده از جمله اعيان نجس شمرده مي‏شود.