آيا مي‏توان پوست دباغي شده را پاک شمرد؟

آيا مي‏توان پوست دباغي شده را پاک شمرد؟

پوست مرده تذکيه نشده، با دبّاغي پاک نمي‏شود.