: آيا دست ماليدن به سگهاي اهلي که در آنها رعايت ب

: آيا دست ماليدن به سگهاي اهلي که در آنها رعايت بهداشت شده جايزاست؟ و آيا درصورتي که به آن دست بزنيم بايد دست را با خاک، خاکمالي کرده و آنها را با آب بشوئيم، و آياچنين کاري وضو را باطل مي‏کند؟

سگ نجس است. ولي آنچه که با آن برخورد مي‏کند، اگر همراه با رطوبت نباشد نجس نمي‏شود، پس اگر چيزي با سگ برخورد کند ولي هردو يا يکي از آن دو داراي رطوبت نباشد آن چيز نجس نمي‏شود. ولي اگر آن چيز، تر باشد محل برخورد را بايد با آب تطهير کرد نه چيز ديگري را. و اما وجوب استفاده از خاکمالي، در ظرفهايي است که سگ در آن غذا خورده يا در آن آب نوشيده‏باشد. البته اين در صورتي است که انسان بخواهد از اين ظروف در خوردن يا نوشيدن استفاده کند. ولي وضو، با دست زدن به سگ چه همراه با رطوبت باشد يا نه، باطل نمي‏شود.