دليل نجس بودن سگ چيست؟ و آيا متن قرآني که نجس بودن آنرا ذکر کند وجود دارد؟

دليل نجس بودن سگ چيست؟ و آيا متن قرآني که نجس بودن آنرا ذکر کند وجود دارد؟

قرآن به صورت صريح نجس بودن سگ را ذکر نمي‏کند. ولي سنت شريف دال بر اين است که سگ و اجزاي آن از جمله نجاسات‏ هستند، در روايتي از معاويه بن شريح از ابي عبدالله (ع) (امام صادق) آمده است که: «از امام در مورد بازمانده آب دهان سگ پرسيدم که آيا مي‏توان از اين آب نوشيد يا وضوگرفت؟ امام (ع) فرمود: خير. گفتم آيا سگ ازجمله گربه سانان نيست؟ فرمود: نه به خدا همانا سگ، نجس است، نه به خدا، سگ نجس است».