: آيا سگ نگهباني نجس‏است، با توجه به اينکه غذايي که مي‏خورد تميز است و چيز نجس را لمس نمي‏کند؟

: آيا سگ نگهباني نجس‏است، با توجه به اينکه غذايي که مي‏خورد تميز است و چيز نجس را لمس نمي‏کند؟

سگ در هر حال نجس است، ولي مانعي از خريدن آن براي نگهباني وجود ندارد. واگر تماس باچيزي داشته باشد بايد آن چيز را تطهير کرد.