سؤال من راجع به نوعي از سگهاي دو رگه (گرگ- سگ) و چالاکي به نام هوسکي Husky است که در سرزمين اسکيموها فراوان ديده مي‏شود، آيا اين سگ ها پاکند؟

سؤال من راجع به نوعي از سگهاي دو رگه (گرگ- سگ) و چالاکي به نام هوسکي Husky است که در سرزمين اسکيموها فراوان ديده مي‏شود، آيا اين سگ ها پاکند؟

تا وقتي که در عرف آن را از خانواده و گروه سگها بشمارند، به گونه اي که اين حيوانات واقعا منسوب به سگ باشد، حکمش از نظر نجاست و غير آن، حکم سگ است.