آيا پوشيدن جاکت که از پوست خوک ساخته شده، جايز است؟

آيا پوشيدن جاکت که از پوست خوک ساخته شده، جايز است؟

پوشيدن آن جايز است اما خواندن نماز با آن صحيح نيست و از آنجايي که پوست خوک نجس است، هر چيز مرطوبي که با آن تماس يابد، نجس مي‏گردد.