: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟

: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟

خوک از نجاسات است اما شراب و آب جو، پاک است.