: آيا خوک نجس العين است؟

: آيا خوک نجس العين است؟

بلي، نجس العين است.