اگر عطر و بوگيرهاي زير بغل حاوي الکل باشند، حکم استفاده از آنها چيست

اگر عطر و بوگيرهاي زير بغل حاوي الکل باشند، حکم استفاده از آنها چيست

استفادة از آنها حرام نيست و پاک مي‏باشد.