آيا ژل حاوي الکل، پاک است يا خير؟

آيا ژل حاوي الکل، پاک است يا خير؟

نه در پاکي آن اشکالي است و نه در استفاده از آن.