آيا صابون و يا عطر حاوي الکل، پاک است؟

آيا صابون و يا عطر حاوي الکل، پاک است؟

در هر حالي نجس نيست، حتي خود شراب بنفسه پاک است با اين که نوشيدنش حرام است.