آيا اهل کتاب و يا کافري که به خداوند ايمان ندارد نجس است ؟ به عبارتي ديگر، آيا فردي در اثر تماس با رطوبت حاصل از اهل کتاب يا کافر، نجس مي‏شود ؟

آيا اهل کتاب و يا کافري که به خداوند ايمان ندارد نجس است ؟ به عبارتي ديگر، آيا فردي در اثر تماس با رطوبت حاصل از اهل کتاب يا کافر، نجس مي‏شود ؟

هر انساني پاک است، خواه اهل کتاب باشد يا غير آن، و منظور از نجاست کافر؛ نجاست باطني و زشتي و فساد عقيدة اوست و نه نجاست جسمي و ظاهري که از يک شيء به شيء ديگر از خلال رطوبت، منتقل مي‏شود.