: بر اساس نظري ک

: بر اساس نظري که اعتقاد به پاکي اهل کتاب و تمامي انسان ها دارد، آيا مي‏توان حکم به پاکي ظاهري او کرد، با علم به اينکه آنها اهتمامي به نجاست و پاکيزگي ندارند؟

اهل کتاب ذاتا پاک است و اگر در نجاست وي شکي باشد، بنا را بر پاکي مي‏گذرايم مانند اشياي ديگر.