چگونه بر پاکي اهل کتاب حکم مي‏کنيد با اين که کافرند؟

چگونه بر پاکي اهل کتاب حکم مي‏کنيد با اين که کافرند؟

بين اين دو مسئله منافاتي وجود ندارد و نظر فقهي ما اين است که همة انسانها حتي کافر و مشرک، ذاتا پاکند. نمي‏توان به نجاست انساني حکم کرد جز با استناد به نجاست ظاهري. اعتقاد به پاکي اهل کتاب، نظر بيشتر فقهاست؛ چراکه آنها دليلي بر نجاست اهل کتاب نمي‏بينند؛ همانطوري که ميان کفر و نجاست ارتباطي نمي‏يابند.