آيا استخدام خدمتکار مسيحي به لحاظ پاکي و نجاست، اشکال دارد؟

آيا استخدام خدمتکار مسيحي به لحاظ پاکي و نجاست، اشکال دارد؟

اشکالي ندارد و مي‏توانيد نحوة طهارت گرفتن را به او بياموزيد. نظر ما اين است که کافر به طور مطلق پاک است ولي بايد حال افرادي که به آن منزل رفت و آمد دارند و مقلد مرجعي هستند که به نجاست کافر، فتوا داده است، را رعايت کرد.