آيا مي‏تو

آيا مي‏توان با هندوها همکار شد و از همان استکان چاي و ليوان آبي که آنها استفاده مي‏کنند، استفاده کرد؟ و آيا لمس زنهايشان در حين بازي و يا شوخي مجاز است؟

هر گونه رابطه و همکاري با هندوها مجاز مي‏باشد و آنها با اين که بت پرست اند، پاکند. ولي هيچ مردي مجاز نيست که هيچ زن نامحرمي را، مسلمان و يا کافر، لمس کند.