آيا لباسي را که فردي بودايي يا يهودي و يا مسيحي آن را اتو کرده است، مي‏توان پوشيد، با توجه به اين که او مقداري آب بر آن مي‏پاشد؟

آيا لباسي را که فردي بودايي يا يهودي و يا مسيحي آن را اتو کرده است، مي‏توان پوشيد، با توجه به اين که او مقداري آب بر آن مي‏پاشد؟

نظر ما اين است که تمامي انسانها، ذاتشان پاک است حتي اگر کافر و مشرک باشند، و اگر بر نجاست ظاهري و خارجي انساني، علم نيافتيم، بنا را بر طهارت و پاکيزگي مي‏گذرايم.