آيا انسان جنب نجس به حساب مي‏آيد؟ و معني اين آيه شريفه چيست که مي‎فرمايد: «وان کنتم جنباً فاطهروا»

آيا انسان جنب نجس به حساب مي‏آيد؟ و معني اين آيه شريفه چيست که مي‎فرمايد: «وان کنتم جنباً فاطهروا»

فرد جنب شده، به‎خاطر نجاست جسمي، نجس محسوب نمي‏شود و فقط موضع انزال مني، نجس است؛ نجاست او معنوي است و براي پاک بودن در نماز احتياج به غسل دارد. مقصود از آيه شريفه، برطرف نمودن ناپاکي و نجاست جسمي نيست؛ بلکه دستور به غسل کردن براي پاک شدن از نجاست معنوي است.