آيا در حين روابط زناشويي، بدن نجس مي‏شود؟ و آيا فرد جنب شده هر چيزي مانند لباس و وسايل را، که لمس کند، نجس مي‏گردد؟

آيا در حين روابط زناشويي، بدن نجس مي‏شود؟ و آيا فرد جنب شده هر چيزي مانند لباس و وسايل را، که لمس کند، نجس مي‏گردد؟

بدن فرد جنب، چيزي را نجس نمي‏کند مگر اينکه به موضع نجاست مانند دست و فرج، برخورد کند و بقية بدن پاک مي‏ماند و در صورتي که بدن به چيزهايي مثل لباس و وسايل، برخورد کند، همين حکم را دارد.