آيا عرق فرد جنب، نجس است؟

آيا عرق فرد جنب، نجس است؟

عرق شخص جنب، نجس نيست، حتي اگر از راه جنابت مانند زنا و استمناء، حرام حاصل شده باشد.