آيا لباسي که زن در زمان دورة ماهيانه مي‏پوشد، نجس به حساب مي‏آيد؟

آيا لباسي که زن در زمان دورة ماهيانه مي‏پوشد، نجس به حساب مي‏آيد؟

لباس پاک است و به اين خاطر نجس نمي‏شود مگر اينکه نجاست مثل خون و غيره به آن برسد.