در مکان هاي عمومي مثل بيمارستان ها و مکان هاي ديگر که مسلمانان با غير مسلمانان جمع مي‏شوند، آيا مي‏توان به نجاست‏هايي ک

در مکان هاي عمومي مثل بيمارستان ها و مکان هاي ديگر که مسلمانان با غير مسلمانان جمع مي‏شوند، آيا مي‏توان به نجاست‏هايي که همه در معرض آن قرار دارند، ترتيب اثر داد؛ مانند شير دستشويي ها که در اين موارد به احتمال قريب به يقين، مسلمان و غير مسلمان آنرا لمس مي‏کنند؟

اولاً همة انسان ها پاکند حتي اگر مسلمان و اهل کتاب نباشند. ثانياً حتي اگر احتمال بر نجاست غير مسلمان باشد؛ به علت عدم قطع در نجاست او، مي‏توان بنا را بر پاکي گذاشت.