آيا لباس‏هايي که از پوست طبيعي درست شده اند را مي‏توان همراه با لباس هاي ديگر، در ماشين لباسشويي شست؟

آيا لباس‏هايي که از پوست طبيعي درست شده اند را مي‏توان همراه با لباس هاي ديگر، در ماشين لباسشويي شست؟

در اين موارد بنا را بر پاکي لباس‏هاي پوستي و لباس‏هايي که همراه آنها در ماشين لباسشويي است، مي‏گذرايم، چراکه معلوم نيست که پوست، از حيوان ناپاک گرفته شده؛ همانطور که وضعيت لباس‏هايي که امروزه خريداري مي‏شود، معلوم نيست. اگر بدانيم که لباس از پوست حيوان حرام گوشت ساخته شده، به نجاست آن حکم مي‏کنيم و هر چيزي از جمله لباس هاي مرطوب و خيس به آن برخورد کند، نجس محسوب مي‏شود.