وقتي که پوست انسان به چيزي تيز، برخورد کند که به جد

وقتي که پوست انسان به چيزي تيز، برخورد کند که به جدا شدن پوست و جاري شدن مايعي شفاف منجر گردد که به مدت چند ساعت ولي نه به شدت، خروج آن ادامه پيدا کند، آيا اين مايع، نجس است و وضو را باطل مي‏کند؟

اين مايع اگر خون نباشد، پاک است و وضو و نماز اشکال ندارد.