آيا اگر انسان تارک الصلاه باشد، نجس محسوب مي‏شود؟

آيا اگر انسان تارک الصلاه باشد، نجس محسوب مي‏شود؟

خير، نجس نمي‏باشد.