آيا گربه نجس است؟

آيا گربه نجس است؟

گربه پاک است، ولي فضله اش نجس است و بنا بر احتياط واجب نمي‏توان با اجزاي بدن گربه مانند مو و پشم و کرک آن، نماز خواند.