آيا موي گربه نجس است يا پاک؟ و حکم نماز خواندن با آن چيست؟

آيا موي گربه نجس است يا پاک؟ و حکم نماز خواندن با آن چيست؟

مو، پشم و کرک گربه پاک اند، چون گربه از حيوانات پاک است. اما نماز خواندن با لباسي که بر آن مو يا کرک گربه باشد، بنا بر احتياط واجب، صحيح نيست، چرا که نماز با اجزاي حيوانات حرام گوشت، جايز نمي‏باشد.