آيا اگر داخل غذا، مگس بيفتد، نجس مي‏شود؟

آيا اگر داخل غذا، مگس بيفتد، نجس مي‏شود؟

تا وقتي که اجزاي مشخص عين نجاست را روي مگس نبينيم، غذا نجس نيست. اين حکم در مورد حشرات ديگر نيز جاري است؛ حتي اگر قبل از آن بر محل نجاست نشسته باشد.