آيا کرمي که از مقعد انسان خارج مي‏شود نجس است؟

آيا کرمي که از مقعد انسان خارج مي‏شود نجس است؟

در صورتي که همراه با نجاست نباشد، پاک است.