آيا عرق اسب نجس است؟

آيا عرق اسب نجس است؟

عرق اسب نجس نيست و چيزي هم که به آن تماس مي‏يابد، نجس نمي‏شود.