آيا سوسمار موجودي نجس به حساب مي‏آيد؟ وچيزي که با آن برخورد مي‏کند چطور؟

آيا سوسمار موجودي نجس به حساب مي‏آيد؟ وچيزي که با آن برخورد مي‏کند چطور؟

نجس نيست وچيزي که با آن تماس مي‏يابد، نيز نجس نمي‏گردد.