آيا پر پرنده‏هايي که به روش اسلامي ذبح نمي‏شود، پاک است يا نجس؟

آيا پر پرنده‏هايي که به روش اسلامي ذبح نمي‏شود، پاک است يا نجس؟

پاک به حساب مي‏آيد؛ زيرا که پر، بي جان است؛ در نتيجه از اعضاي مرده که نجس است، استثنا مي‏گردد.