آيا ظرف‏هايي که صاحبانشان را نمي‏شناسيم، پاک به حساب مي‏آيد؟

آيا ظرف‏هايي که صاحبانشان را نمي‏شناسيم، پاک به حساب مي‏آيد؟

همه چيز پاک است مگر اينکه واقعاً بدانيم نجس است، لذا در مورد ذکر شده بايد بنا را بر پاکي بگذاريم.