آيا گليسيرين و گليسرول حرام است يا حلال؟ بخصوص، اينکه آنها در پودر‏هاي آرايشي به کار مي‏رود؟

آيا گليسيرين و گليسرول حرام است يا حلال؟ بخصوص، اينکه آنها در پودر‏هاي آرايشي به کار مي‏رود؟

استفاده از چيزي که حاوي اين ماده است، حرام نيست و خود آن مواد نيز، نجس نيست.