حکم استفاده از ژل (ثابت کنندة م

حکم استفاده از ژل (ثابت کنندة مو) که از مواد حيواني ساخته شده‏اند، چيست؟ در حالي که نميدانيم آيا اين حيوانات حلال گوشت بوده است يا خير و اين مواد از خوک گرفته شده است يا خير؟

در اين موارد بنا را بر پاکي مي‏گذرايم، و نماز خواندن با آن صحيح مي‏باشد، زيرا علم نداريم که اين مواد از حرام گوشت يا از نجاسات ديگر ساخته شده است.