آيا توالت فرنگي ناپاک است؟

آيا توالت فرنگي ناپاک است؟

توالت فرنگي و اشکال ديگر آن با رعايت شرايط طهارت آنها، پاک است.