در هنگام خروج باد، آيا بايد پيش از وضو محل خروج را تطهير کرد؟

در هنگام خروج باد، آيا بايد پيش از وضو محل خروج را تطهير کرد؟

طهارت آن موضع لازم نيست، مگر اينکه همراه آن اجزاء نجاست خارج شود؛ که در اين صورت بايد مکلف عين نجاست را برطرف کند و آن موضع را تطهير و سپس وضو گيرد.